WYKONUJEMY BADANIA SZYBKO I PROFESJONALNIE, PRACUJEMY ROWNIEŻ W SOBOTY!

Strona główna

PSYCHOLOG UPRAWNIONY

 

  • do badań w zakresie psychologii transportu
  • do badania osób starających się i posiadających broń
  • do badania osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony  fizycznej lub pracowników zabezpieczenia technicznego

 

NOWOŚĆ! Polecam nową formę usług naszego Gabinetu

POMOC PSYCHOLOGICZNA ONLINE szczegóły mogą Państwo znaleźć  na

www. psycholog-stargard.net.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Image and video hosting by TinyPic

 

   

Kontakt Skype:

 

 

ZAPRASZAM

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pracownia Badań Kierowców "KRZYSZTOF" w Stargardzie

 

 

 

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE BADAŃ KIEROWCÓW.

 

Dnia 31 grudnia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Przepis ten wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie badań lekarskich kierowców. Zmiany dotyczą zarówno szczegółowych warunków badania lekarskiego kierowcy w zakresie narządu wzroku i równowagi, jak również wzorów dokumentów – orzeczeń lekarskich i karty badania.

 

 

UWAGA!!!  KIEROWCY wszystkich kategorii

Z dniem 20 lipca 2014r. zmianie ulegają:                                     

1. Druki orzeczeń psychologicznych kierowców.

2. Zakres badania psychologicznego kierowców zostaje poszerzony o ocenę funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej kierowcy

3. Ustalono stałą dla wszystkich Pracowni  opłatę za badanie psychologiczne, która wynosi 150 zł.

 

Szczegóły nowych warunków, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych  w zakresie psychologii transportu zawiera Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U.16.07.2014r. poz.937)

 

 

 

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH BADAŃ NA BROŃ.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 2210 Załącznik nr 8 WZÓR PIECZĘĆ UŻYWANA PRZEZ PSYCHOLOGA UPOWAŻNIONEGO ................................................... ..... (imię lub imiona, nazwisko psychologa upoważnionego ) Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osó b występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgła szających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadający ch pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną Numer wpisu do rejestru psychologów upoważnionych ... ..... prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji ....... ...................................................................... Załącznik nr 8

 

 

 

 

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE  PRACOWNIKÓW OCHRONY I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

1) Dnia 31 grudnia 2015 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Powyższy akt prawny określa: 1) szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 2) jednostki o wyższym poziomie referencyjnym, 3) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne; 4) wzór oświadczenia, pracownika ochrony fizycznej o niepełnosprawności, 5) wzory druków orzeczeń lekarskiego i psychologicznego.

                                                                                                 

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  osób ubiegających sie o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, informujemy Państwa, że zrezygnowano w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu z wykazu jednostek uprawnionych  do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających  licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia oraz pracownika zabezpieczenia technicznego.

Aktualne przepisy stanowią, że  wlaściwymi do przeprowadzania wymienionych badań są lekarze i psycholodzy uprawnieni do badań na broń.

3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2013r.w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  osób ubiegających sie lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony fizycznej. -kolejny przepis wykonawczy regulujący wykonywanie w/w badań.
 

4) Ustawa z dnia 13.06.2013r.o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodow.

Od dnia 1 stycznia 2014r.obowiązuje wpis na listę pracowników kwalifikowanych ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Zgodnie art.32 ustawy z dn.22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata w przypadku jeżeli w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata.

Badania lekarskie na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego przeprowadza sie co 5 lat lub w okresach krótszych niz 5 lat w przypadku jeżeli w orzeczeniu lekarskim wskazano krótszy termin następnego badania niż 5 lat. Badanie psychologiczne kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wykonuje się po otrzymaniu skierowania od lekarza uprawnionego. Zasadniczo wystarczy jedynie orzeczenie lekarskie.

 

Witamy  serdecznie  na  stronie  internetowej Pracowni  Badań  Kierowców  "Krzysztof". Nasza  siedziba mieści się w Stargardzie Szczecińskim, ulica Al. Żołnierza 27/9,  w pobliżu Osiedla Zachód i Jednostki Wojskowej, na przeciw budynku Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Działalność w zakresie usług psychologicznych  jest  prowadzona  od 1994 r. Pracownia  Badań  Kierowców "Krzysztof" w Stargardzie powstała w wyniku rozszerzenia równolegle działającego Prywatnego Gabinetu Psychologicznego. W celu umożliwienia świadczenia usług w zakresie badań kierowców wszyskich kategorii oraz zwiększenia kompleksowości w zakresie badań psychologii transportu. Dzięki współdziałaniu i starannemu doborowi zapraszanych do współpracy specjalistów dążymy do zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu usług psychologicznych. Celem naszych działań jest objęcie w pełnym zakresie indywidualnym podejściem każdego klienta. Zaletą tej formuły współpracy jest niezwłoczna realizacja badań psychologicznych oraz szybka realizacja każego rodzaju usług psychologicznych w zakresie diagnozowania i opiniowania osób dorosłych. Naszą dewizą jest profesjonalizm, partnerstwo i pasja. Mam nadzieję, że wybór naszej Pracowni będzie dla Państwa satysfakcjonujący.

Miło nam będzie wykonać badania i gościć Państwa w naszej Pracowni.

 

ZAPRASZAMY

 

Pracownia wpisana pod nr Z-PP041/2011 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

  • Psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu.

  • Psycholog uprawniony do badania osób starających się i posiadających broń.

  • Psycholog uprawniony do wykonywania badań osób ubiegających sie o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub pracowników zabezpieczenia technicznego

 

Informacje dla osób badanych i firm:

 

- termin badania psychologicznego należy zawsze ustalać telefonicznie

- na badanie należy zgłosić się wypoczętym

- należy zabrać dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy,  w zależności od celu badania skierowanie, dane niezbędne do
  wystawienia rachunku

- osoby używające okularów (do czytania , prowadzenia pojazdu) powinny je zabrać na badanie

 

UWAGA!  W związku z ustawą o kierujących pojazdami, która weszła w życie 19.01.2013r. skierowania na badanie lekarskie i badanie psychologiczne osób kierujących  pojazdem w stanie nietrzeźwości  i w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu  wydaje starosta, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez Sąd w trybie art.182 ust.1 ustawy z dn.6 czerwca 1997r. Kodeks Karny Wykonawczy. 

Testy psychologiczne dla kierowców skierowanych przez starostę ("alkohol, punkty, zabici lub ranni") są wykonywane wyłącznie po okazaniu oryginału skierowania.

- zwracam uwagę Państwa, że nowa regulacja wprowadza zmianę w zakresie osób kierowanych na badania do WOMP-u.    Dotychczas kierowano na obowiązkowe badania kierujących zatrzymanych w stanie nietrzeźwości, a od dn.19.01.2013r.  tym  badaniom podlegają także osoby kierujące w stanie po użyciu alkoholu.

- orzeczenie psychologiczne wydawane jest po badaniu

- istnieje możliwość uzyskania odpisu wydanego w przeszłości orzeczenia /duplikat/

- psycholog ma prawo skierować w trakcie badania na dodatkową konsultacje np. badanie okulistyczne

 

Zasady dobrej współpracy z firmami zainteresowanymi badaniami pracowników:

Zawarcie umowy nic nie kosztuje, koszty naliczane są za wykonanie usługi. Skutek finansowy podpisania umowy to obniżenie kosztów wykonanych usług. W przypadku zakładu pracy, firmy o dużej liczbie pracowników lub szerokim zakresie umowy istnieje zawsze możliwość negocjowania ceny. Usługi wykonywane bez umowy płatne są przed ich wykonaniem i ceny naliczane są w/g indywidualnego cennika. Ceny świadczeń indywidualnch różnią się od cen zawartych w umowie na badanie grupowe. 

Tak czy inaczej z umową jest po prostu taniej! 

 

© 2013 Agnieszka Kaczmarska - All rights reserverd Gabinet Psychologiczny Stargard - All rights reserverd Polityka Prywatności